ČESKÁ FEDERACE KEMPO A KAJUKENBO


STANOVY

Charakter spolku, cíl a způsoby činnosti spolek

1.  Spolek je nevládní nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí organizaci, výuce, rozvoji a propagaci bojového umění Kajukenbo ve spolupráci s mezinárodními organizacemi.

2.  Spolek v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech, metodách a programu i způsobu jeho realizace samostatně a v mezích právních předpisů České republiky. Sám a v duchu demokracie vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a všech dalších věcech týkajících se vnitřního života spolku.

3.  Spolek respektuje při své činnosti humanitní normy, vychovává své členy v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti. Spolek vychovává své členy k odmítání válek, násilí, politické, náboženské, národnostní a rasové nesnášenlivosti.

4.  Činnost spolku je zaměřena zejména na:

a.   provozování, výuku, organizaci, podporu, propagaci a rozvoj bojových umění kempo a kajukenbo v České republice,

b.  výchovu členské základy v duchu etiky bojového umění, fairplay a morálních zásad demokratické společnosti,

c.   výchovu členské základy v odmítání násilí, rasové, národnostní či jakékoli jiné formě nesnášenlivosti,

d.  rozvíjení odborné a sportovní kvalifikace sportovců, trenérů, rozhodčích případně dalších členů spolku,

e.   vzdělávání v oblasti bezpečnosti, sebeobrany a prevence kriminality,

f.              pořadatelství a účast členů na kulturních, společenských a sportovních akcích a soutěžích.

g.  vzdělávání v oblasti sportu a volnočasových aktivit,

h.  příprava a realizace dalšího vzdělávání,

i.              zajištění státní reprezentace kempo a kajukenbo,

j.              spolupráci s mezinárodními organizacemi sdružujícími bojová umění kempo a kajukenbo a poskytování podpory při působení v České republice.

5.  Spolek se při své činnosti řídí právním řádem státu, v němž vykonává svou činnost a aktivně spolupracuje s orgány státní správy i samosprávy.

6.  Spolek zastupuje a hájí zájmy českého kempa a kajukenba před státními orgány ČR, orgány územních samospráv, v tuzemských i mezinárodních sportovních sdruženích, organizacích, federacích a dalších subjektech v oblasti bojových umění a sportu.

7.  Spolek spolupracuje s ostatními organizacemi a spolky v České republice a zahraničí.

8.  Spolek může rovněž vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití majetku spolku.


Úplné znění aktuálních Stanov CFKK  naleznete ZDE